Домой / Базис

Базис

Положення про відділ культури райдержадміністрації

1. Відділ культури і туризму Лубенської районної державної адміністрації ( далі — Відділ) утворюється головою райдержадміністрації, входить до її складу і в межах Лубенського району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

 

2. Відділ підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний управлінню культури Полтавської обласної державної адміністрації (далі – управління).

 

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією  та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, наказами начальника управління, рішеннями сесій Лубенської районної ради, а також положенням про відділ.

 

4. Відділ є юридичною особою публічного права, підлягає державній реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

 

5. Основним завданням Відділу є забезпечення реалізації державної політики в галузі культури і туризму у Лубенському районі.

 

6. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

6.1.Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, розпоряджень голів обласної та районної держадміністрацій, наказів начальника управління, рішень сесій Лубенської районної ради та здійснює контроль за їх реалізацією;

6.2. Забезпечує у межах своїх повноважень вільний розвиток культурно-мистецьких процесів та доступність всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

6.3. Надає адміністративні послуги;

6.4. Сприяє загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного і різноманітного культурного  продукту;

6.5. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку, у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики;

6.6.Сприяє збереженню культурної спадщини, гармонізації міжконфесійних та міжнаціональних відносин;

6.7. Забезпечує функціонування української мови в усіх сферах діяльності;

6.8. Захищає права творчих працівників та їх спілок, здійснює соціальний захист;

6.9. Вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

2

         6.10. Забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

6.11. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

6.12. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

6.13.Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для розгляду на сесії районної ради;

6.14. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

6.15. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

6.16. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

6.17. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

6.18. Інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

6.19. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

6.20. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

6.21. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства  з охорони праці, пожежної безпеки;

6.22. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

6.23. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

6.24. Забезпечує захист персональних даних;

6.25. Здійснює передбачені законом галузеві повноваження.

7. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

7.1. Створює умови  для:

7.1.1. Розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та розвитку прав національних меншин України, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

7.1.2. Розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти  у сфері культури;

7.1.3. Задоволення національно-культурних потреб українського народу і національних меншин, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;

 

3

         7.1.4. Розвитку національно-культурних об’єднань та інших громадських організацій національних меншин, національно-культурних традицій;

7.1.5. Забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій, звичаїв українського народу та національних меншин.

 

7.2. Відділ культури сприяє:

7.2.1. Формуванню репертуару творчих колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

7.2.2. Централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;

7.2.3. Діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій;

7.2.4. Здійсненню контролю за виведенням, введенням та поверненням культурних цінностей;

7.2.5. Збереженню та розвитку культури української нації, етнічної, мовної самобутності національних меншин;

7.2.6. Будівництву, ремонту та реставрації культових будівель;

7.2.7. Проведенню благодійних акцій, інших заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;

7.2.8. Забезпеченню аналізу потреби у працівниках у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики;

7.2.9. Функціонуванню української мови в усіх сферах суспільного життя;

7.2.10. Удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створення рівних умов для суб’єктів, що провадять або забезпечують провадження туристичної діяльності;

7.2.11. Соціальному захисту працівників галузі культури, туризму та охорони культурної спадщини.

 

7.3. Відділ подає управлінню пропозиції щодо:

7.3.1.Формування державної політики у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема, вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

7.3.2. Відзначення працівників культури, туризму та охорони культурної спадщини відомчими відзнаками, іншими формами заохочення;

7.3.3. Проведення робіт з консервації, реставрації, музеєфікації та пристосування об’єктів культурної спадщини.

 

7.4. Відділ здійснює:

7.4.1. Координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини;

7.4.2.Функції замовника, укладає з цією метою договори про реставрацію, музеєфікацію, ремонт об’єктів культурної спадщини та інші заходи;

 

4

         7.4.3.Заходи щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини;

7.4.4.Облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладах;

7.4.5. Збирання та оброблення статистичних даних у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення і повернення культурних цінностей;

7.4.6. Контроль за дотриманням законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання;

7.4.7.Вивчення та аналіз на відповідній території тенденцій етнонаціонального та етнокультурного розвитку регіону;

7.4.8. Вивчення та аналіз на відповідній території релігійної ситуації та процесів, що відбувається у релігійному середовищі;

7.4.9. Забезпечення захисту об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

7.4.10.Забезпечення в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

7.4.11.Проведення фестивалів, конкурсів, оглядів аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів у сфері культури, охорони культурної спадщини;

7.4.12. Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних, ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, та виконує інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини, делеговані йому Міністерством культури відповідно до закону;

7.4.13. Погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України,;

7.4.14.Погодження розміщення реклами на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення, в межах зон їх охорони;

7.4.15.Погодження або передачу пам’яток культурної спадщини місцевого значення їх власникам чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

7.4.16. Видачу дозволів на проведення робіт на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони;

7.4.17. Видачу дозволів на відновлення земляних робіт;

7.4.18. Ведення обліку релігійних організацій, що діють у регіоні, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям або використовуються ними;

7.4.19. Реставрацію дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок;

7.4.20. Видачу розпоряджень та приписів щодо охорони культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках культурної

5

спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини» дозволів або з відхиленням від них;

7.4.21.Укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини;

7.4.22. Зміцнення міжнародних та міжрегіональних культурних зв’язків;

7.4.23. Облік проведення гастрольних заходів, подання управлінню звіту про проведення таких заходів у районі;

7.4.24. Роз’яснення через засоби масової інформації змісту державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини.

 

8. Відділ має право:

8.1.Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівником) для розгляду питань, що належать до його повноважень;

8.2.Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

8.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації в галузі культури;

8.4. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

 

9. Відділ в установленому законом порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

10. Відділ очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з заступником голови облдержадміністрації та начальником управління.

 

11. Начальник Відділу:

11.1.Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

11.2. Видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання, накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі юстиції;

 

6

         11.3. Подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про Відділ;

11.4. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов’язки між ними;

11.5. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників Відділу, які не є державними службовцями, визначає їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

11.6. Планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

11.7. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

11.8. Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи;

11.9. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Відділу, та розробляє проекти рішень;

11.10. Може брати участь у засіданні органів місцевого самоврядування, входити до складу колегії райдержадміністрації;

11.11.Представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови райдержадміністрації;

11.12.Подає на затвердження голові райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Відділу в межах визначеної граничної штатної чисельності та фонду оплати праці;

11.13. Здійснює добір кадрів;

11.14. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Відділу;

11.15. Подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченим законодавством про державну службу, державних службовців Відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

11.16. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

11.17. Забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

11.18. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

 

12. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

 

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу та видатки на його утримання визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

7

         14. Штатний розпис та кошторис Відділу затверджує голова райдержадміністрації – після проведення їх експертизи фінансовим управлінням.

 

15. Відділ має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

16. Внесення змін та доповнень до Положення здійснюється розпорядженням голови Лубенської районної державної адміністрації та підлягають державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

17. Припинення діяльності Відділу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням голови Лубенської районної державної адміністрації, а у випадках, передбачених законами України, за рішенням суду відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                       О.Г.Пірова