Домой / Новини / Іловайськ: два роки болю.
Âûñòàâêà êî 2-é ãîäîâùèíå òðàãåäèè ïîä Èëîâàéñêîì "Áëîêïîñò Ïàìÿòè" íà òåððèòîðèè Ìèõàéëîâñêîãî ìîíàñòûðÿ â Êèåâå, 27 àâãóñòà 2016 ã. Íà âûñòàâêå "Áëîêïîñò Ïàìÿòè" ìîæíî óâèäåòü ëè÷íûå âåùè áîéöîâ, êîòîðûå áûëè íàéäåíû è âûâåçåíû âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïîèñêîâûõ ðàáîò â ðàéîíå Èëîâàéñêà. Ôîòî Ðàòûíñêèé Âÿ÷åñëàâ / ÓÍÈÀÍ

Іловайськ: два роки болю.

Два роки тому Іловайська трагедія змінила Україну, перетворивши АТО на російсько-українську війну. Масштабне вторгнення російських військ, підлий розстріл «зеленого коридору», по якому беззбройні українські бійці виходили з оточення, сотні загиблих і поранених – назавжди залишаться у пам’яті українців.

Роковини запеклих боїв у Іловайську відзначили лубенці у районній бібліотеці імені Володимира Малика. Пам’ять та біль серпня 2014 року об’єднали представників різних поколінь. Учні шкіл, студенти, читачі старшого віку затамувавши подих слухали розповіді учасників тих подій – бійця добровольчого батальону «Азов» Сергій Вранчана та бійця ВСУ Романа Дзюби.

Юні лубенці Данило Бровар, Катя та Аня Силки подарували їм власноруч створені обереги та вірші. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять загиблих у Іловайському котлі земляків Артема Розуменка та Віктора Дмитренка. Пролунали пісні «Незнайомий мій брат», «Прошу в неба» , «За любов і волю» у виконанні Дениса Колісника, Марини Голуб та Генадія Бондара, Оксани та Катерини Василенко.

Символічно прозвучав під час заходу вірш «Ми – мужчини …» поета – шестидесятника Івана Світличного, який виконали Сергій Рубан та Олександр Фурса.

Ми – мужчини, й за кодексом честі ми чинимо –
Не для вигод і пільг, не для слави й хвали.
Є високий , шляхетний закон між мужчинами :
Як не я , тоді хто ? Не тепер, то коли?

Моліться, люди України, за тих, хто на передовій!
Моліться за чужого сина, щоб вас колись потішив свій!
Ті хлопці нам не є чужими, бо нашу волю бережуть.
Вони не знають, чи живими до матерів колись прийдуть…

x

Проверьте также

Відбулася робоча група з напрацювання рекомендацій поліпшення якості послуг для осіб похилого віку в умовах пандемії COVID -19.

11 вересня 2020 року у приміщенні Лубенської центральної районної бібліотеки імені Володимира Малика відбулася робоча ...